Бичлэгийн тоо 39

 

“ХӨДӨЛМӨР НИЙГЭМ ХАЛАМЖИЙН ГАЗАР(ХНХГ)-аас мэдээлж байна.

  

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛ(YОД) ГЭЖ ЮУ ВЭ?

산재보험이란 ...

 

1. ҮОД гэдэг нь ажилтай холбоотой гэмтсэн, өвчин авсан, хөдөлмөрийн чадвараа
алдсан, 
ýñâýë àæëûí áàéðàíäàà àæèëëàæ áàéõ үеäýý äýýð äóðäñàí øàëòãààíààð íàñ áàðñàí àæèë÷äàä çîðèóëñàí óëñûí íèéãìèéí õàìãààëëûí õºòºëáºð þì. Ýíýõүү õºòºëáºðººð òýä òýæýýëãýã÷äèéíõýý õàìòààð àìüæèðãààãàà çàëãóóëæ ÷àäàõ àíõíû íºõöºë áóþó îðëîãûã áàòàëãààæóóëíà.

# ҮОД-ûí áүх õóðààìæèéã àæèë÷èä áóñ àæèë îëãîã÷èä õàðèóöíà.

산재보험은 사업장에서 근로자가 일을 하다가 다치거나, 하던 일이 원인이 되어 질병에
걸린 경우 사망한 경우 이를 치료해주고, 치료 기간 동안 소득을 보장하며, 유족의
생활보호를 위해 국가에서 관장하는 사회보험입니다.

#보험료는 전액 사업주가 부담하며 근로자는 보험료를 부담하지 않습니다.

 

2. Íýã áóþó òүүíýýñ îëîí àæèë÷èí àæèëëàäàã áүõ àæëûí áàéð (àæèë îëãîã÷)

ҮÎÄ-ä äààòãóóëàõ ¸ñòîé. Èíãýñíýýð үéëäâýðèéí îñëîîð áýðòýæ ãýìòñýí àæèë÷èä çîõèõ ¸ñíû íºõºí îëãîâîð àâàõ áîëîìæòîé áîëíî.

근로자 1 이상 고용하는 모든 사업장은 산재보험 의무가입 대상으로 해당사업장에서
재해를 당한 근로자는 산재보상을 받을 있습니다.

 

3. Àæëûí áàéðàí äýýðýý àæèëòàé õîëáîîòîé îñîëä ºðòñºí öàãàà÷ àæèë÷èä

õóóëü ¸ñîîð îðøèí ñóóæ áàéãàà ýñýõýýñ үë õàìààðàí солонгос àæèë÷äûí íýãýí àäèë ýì÷èëãýýíèé íºõºí îëãîâîð çýðãèéã àâàõ ýðõòýé.

외국인 근로자도 합법·불법체류여부와 상관없이 내국인과 동등하게 산재보상을 받을
있습니다.

 

4. Õýðýâ àæèë îëãîã÷ áóþó êîìïàíè àæèëòàé õîëáîîòîé ãýìòýë áóþó ºâ÷èí

àâñàí àæèë÷èíäàà äààòãàëûí òýòãýìæ íýõýìæëýõ ºðãºäºë áүрдүүлэхэд íü òóñëàõãүé áîë ХНХГ-т óòñààð (1588-0075) õàíäàí äýëãýðýíãүé çºâëºãºº àâ÷ áîëíî.

회사에서 일하다가 다쳤는데도 산재 처리를 주지 않거나 산재보험에 대한 자세한 상담을 원하실 경우에는 대표전화 1588-0075 연락을 주시면 친절히 안내해 드리며, 요청하시면
근로복지공단 직원이 찾아가서 안내 처리하여 드립니다.

 

 

Æóðàì: Õîëáîãäîõ òýòãýìæèéí íýõýìæëýë   처리 절차  

1. Үйлдвэрèéí îñîë òîõèîëäîõ   재해발생

2. Õîëáîãäîõ òýòãýìæ íýõýìæëýõ ºðãºäºë áүрдүүлэх(ýìíýëýãò áàéäàã)

   요양신청서 작성 (신청서는 병원에도 있음) ..

3. ªðãºäëèéã (ºðãºäºë ãàðãàã÷èéí àæèëëàäàã êîìïàíий õàðúÿà ХНХГ-ын ñàëáàðò ãàðãàõ   근로복지공단 지사에 제출 (회사소재지 관할)

4. ªðãºäºë ãàðãàã÷ èéì òýòãýìæ àâàõ ýðõòýé ýñýõèéã òîäîðõîéëîõ

    산재보상 여부 결정 ..

5. ªðãºäºë ãàðãàã÷èä ìýäýãäýë ºãºõ

    본인에게 통보

 

 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ОСЛЫН ДААТГАЛЫН ТЭТГЭМЖИЙН ТӨРӨЛ

보험급여의 종류

 

1. Ýì÷èëãýýíèé òýòãýìæ   요양급여

- Ýì÷èëãýýíèé òýòãýìæèä тухайн òýòãýìæ ãýæ õүëýýí çºâøººðºãäñºí, àæèëòàé õîëáîîòîé ãýìòýë, ºâ÷èí àâñàí àæèë÷íû ýì÷èëãýýíä çàðöóóëàãäñàí, ýì÷èëãýý íü äîòîîäîä çºâøººðºãäñºí ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãàä 4 õîíîãîîñ èëүү õóãàöààãààð õèéãäñýí ìºíãºí äүí îðíî.

업무상 재해를 당하여 4 이상의 치료가 필요한 경우 국내 산재지정 의료기관에서 치료를
받을 있으며 보험급여로 인정되는 치료비는 전액 근로복지공단에서 부담합니다.

 

2. Õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà òүð àëäñàíû òýòãýìæ  휴업급여

- Àæèëòàé õîëáîîòîé ãýìòýë, ºâ÷èí àâñàí àæèë÷äàä îëãîäîã õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà òүð àëäñàíû òýòãýìæ íü òýäíèé ýì÷èëãýý õèéëãýõèéí òóëä аæèëäàà èðýýãүé õîíîãèéí äóíäàæ öàëèíãèéí 70 õóâèàð õÿçãààðëàãäàíà.

업무상 재해로 부상 또는 질병을 치료하기 위하여 취업하지 못한 기간에 대하여 평균임금의 70% 지급합니다.

 

3. Ãýìòýë-ºâ÷íèé íºõºí îëãîâðûí æèë òóòìûí òºëáºð  상병보상연금

- Ãýìòýë-ºâ÷íèé íºõºí îëãîâðûí æèë òóòìûí òºëáºð ãýäýã íü àæèëòàé õîëáîîòîé ãýìòýë, ºâ÷íºº 2 æèë ýì÷ëүүëñíèé äàðàà ÷ áүðýí ýäãýðýýãүé àæèë÷èíä îëãîäîã æèë òóòìûí òºëáºð þì. Үүíèé òóëä ýíýõүү ãýìòýë, ºâ÷íèé áàéäàë íü õºäºëìºðèéí ÷àäâàð àëäàëòûí çýðãèéí ñòàíäàðòàä òààðñàí áàéõ ¸ñòîé.

요양을 시작한지 2년이 지났어도 부상 또는 질병이 치유되지 않고, 부상 또는 질병의
상태가 법에서 정한 폐질등급기준에 해당될 휴업급여를 대신 지급합니다.

 

4. Õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà áүðìºñºí àëäñàíû òýòãýìæ  장해급여

- Ýì÷èëãýýíä áүðýí õàìðàãäñàíû äàðàà ÷ õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà àëäñàí

õýâýýð, òàõèð äóòóóãèéí 14 çýðãèéí íýãýíä õàìààð÷ áàéâàë õºäºëìºðèéí

÷àäâàðàà áүðìºñºí àëäñàíû òýòãýìæèéã òºëíº.

부상 또는 질병의 치료가 끝난 장해가 남게 되는 경우 14등급으로 구분되는 장해등급
자신에게 해당하는 등급의 장해급여를 지급합니다.

 

5. Ñóâèëãààíû òýòãýìæ    간병급여

- Ñóâèëãààíû òýòãýìæèéã ýì÷èëãýý äóóññàíû äàðàà áàéíãûí áîëîí òүð

õóãàöààíä ñóâèëãàà øààðäëàãàòàé òýòãýìæ àâàõ ýðõòýé àæèë÷èíä îëãîíî.

Үүíèé òóëä òóõàéí àæèë÷èí ýäãýýð ¢éë÷èëãýýã ¢íýõýýð àâñàí áàéõ ¸ñòîé.

부상 또는 질병의 치료가 끝난 의학적으로 상시 또는 수시간병이 필요하여 실제로
간병을 받는 경우 지급합니다.

 

6. Àð ãýðèéíõíèé òýòãýìæ/ Îðøóóëãûí çàðäàë  유족급여 장의비

- Õýðýâ àæèë÷èí àæèëòàé õîëáîîòîé îñëûí óëìààñ íàñ áàðâàë, àð ãýðèéíõýíä íü æèë áүð 52/100-ààñ 67/100 õүðòýë äóíäàæ ìºíãºí äүíòýé òýíöýõ àæèë÷íû àð ãýðèéí íºõºí îëãîâîð áóþó 1300 õîíîãèéí äóíäàæ öàëèíãèéí õýìæýýòýé òýíöýõ íýã óäààãèéí àæèë÷íû àð ãýðèéí òýòãýìæ îëãîíî. Àæèë÷íû îðøóóëãûí ¸ñëîëûã үéëäñýí àð ãýðèéíõýíä 120 õîíîãèéí äóíäàæ öàëèíãèéí õýìæýýòýé òýíöýõ îðøóóëãûí çàðäàë íýìæ îëãîíî.

근로자가 업무상 사유로 사망한 경우 유족보상연금 (평균임금의 52/100~67/100)이나
유족보상 일시금(평균임금의 1,300일분) 지급합니다. 이때 장례를 실행한 자에게는
평균임금 120일분의 장의비를 지급합니다.

 

7. (Ìýðãýæëèéí) õýâèéí áàéäàëäàà ýðãýæ îðîõîä òóñëàõ òýòãýìæ

     재활급여(직업재활급여)

- Õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà áүðìºñºí àëäñàíû òýòãýìæ àâ÷ áóé, үéëäâýðèéí îñëîîð ãýìòñýí àæèë÷èí àæèëä îðîõûí òóëä ñóðãàëòàíä õàìðàãäàõ õýðýãòýé áîë, ñóðãàëòûí çàðäëàà òºëүүëæ áîëíî.

장해급여를 받은 산재 근로자 취업을 위하여 직업훈련이 필요한 경우 직업훈련에
드는 비용 직업훈령 수당을 지급합니다.

 

# Íýã óäààãèéí òºëáºðèéí õºòºëáºð      보험급여 일시지급 제도

Õýðýâ îäîî ýì÷èëãýýíä õàìðàãäàæ áóé, үéëäâýðèéí îñîëä îðæ ãýìòñýí öàãàà÷ àæèë÷èí ýì÷èëãýýãýý үðãýëæëүүëýõ øààðäëàãàòàé áîëîâ÷ ýõ îðîíäîî áóöàõ ¸ñòîé áîëáîë, ýì÷èëãýýíèé òýòãýìæ, õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà òүð àëäñàíû òýòãýìæ(ãýìòýë-ºâ÷íèé íºõºí îëãîâðûí æèë áүðèéí òºëáºð), õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà áүðìºñºí àëäñàíû òýòãýìæèéí íèéò ìºíãºí äүíã íýã óäààä Ẻíä íü îëãîõûã õүñ÷ áîëíî. Ýíýõүү ìºíãºí äүíã ãýìòýë-ºâ÷íèé áàéäëààñ õàìààðóóëàí òîîöîëíî.

요양중인 외국인 산재근로자가 치료를 계속 해야 함에도 조기에 본국으로 귀국하는 경우에는 향후 청구 사유가 발생할 것으로 예상하는 상기의 보험급여중 요양급여, 휴업급여
(상병보상연금), 장해급여의 보험급여를 한꺼번에 청구하여 지급받을 있습니다.

 

 

БАЙНГА АСУУДАГ АСУУЛТУУД  질문 답변

 

Q Áè àæèëëàæ áàéãààä ãýìòñýí óäààòàé. Ãýâ÷ õóóëü áóñ öàãàà÷ àæèë÷èí áàéñàí òóë òýä íàäàä îëãîõ ¸ñòîé íºõºí îëãîâðîî îëãîîãүé. Îäîî áè ýíý ãýìòëèéíõýý òýòãýìæèéã àâàõ ýðõòýé þ¢?

과거 회사에서 일하다 다쳤는데 불법체류자여서 보상을 받지 못하였습니다.
경우 지금이라도 보상을 받을 있습니까

 

A Òóõàéí үéëäâýðèéí îñëîîñ õîéø 3 æèë ºíãºðººãүé, 4 õîíîãîîñ äýýø õóãàöààíä ýì÷èëãýý õèéëãýñýí áîë õóóëü ¸ñîîð ñóóæ áàéãàà ýñýõýýñ үë õàìààðàí íºõºí îëãîâîð àâàõ ýðõòýé.

불법체류여부와 상관없이 업무상 재해로 4 이상의 치료를 받은 경우에는 보상을 받을
있습니다. 다만, 3년이 경과한 부분에 대해서는 보상받을 없습니다.

 

Q Àæèë îëãîã÷ àæèëòàé õîëáîîòîé ãýìòëèéã ìààíü õүëýýí çºâøººðºõ äóðãүé áàéíà. Òýãñýí ÷ ãýñýí íàäàä íºõºí îëãîâîð îëãîõ óó?

 회사(사업주) 산재처리를 해주면 어떻게 해야 합니까

A Àæèë îëãîã÷ îñëûã õүëýýí çºâøººðºõººñ òàòãàëçñàí ÷ ãýñýí òàíû àæëûí áàéð õàðúÿàëàãääàã ìàíàé ñàëáàðò íºõºí îëãîâîð õүññýí ºðãºä뺺 ºðãºí áàðüæ áîëíî. Èíãýñíýýð áèä үүíòýé õîëáîîòîé àñóóäëûã øèéäâýðëýõ áîëîìæòîé áîëíî.

산업재해 사실 확인을 회사가 거부하는 경우에는 회사의 확인이 없는 채로 신청하시면
근로복지공단에서 조사 확인하여 처리해 드립니다.

 

Q Ýì÷èëãýýíä õàìðàãäàæ áàéõäàà ÿìàð ÿìàð òºðëèéí òýòãýìæ àâàõ áîëîìæòîé âý?

 치료중에 받을 있는 보험급여는 무엇입니까

A Òàíûã õàðèóöàí ýì÷èëæ áàéãàà ýìíýëãèéí áàéãóóëëàãàä ýì÷èëãýýíä îðñîí çàðäëûã îëãîäîã áîë õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà òүð àëäñàíû òýòãýìæèéã äóíäàæ öàëèíãèéí 70-90 хувиар áîäîæ, òàíä îëãîíî.

치료비는 의료기관에 지급하고 평균임금의 70~90% 해당하는 휴업급여를 요양으로
인하여 일을 하지 못하는 기간에 대하여 본인에게 지급합니다.

 

Q Áè ýõ îðîíäîî ýì÷ëүүëìýýð áàéíà. Áè ÿàõ âý?

요양중에 본국으로 돌아가 치료를 받고자 하는 경우에는 어떻게 해야 하나요

A Òà õîæèì ýì÷èëãýýíèé òýòãýìæ, õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà òүð àëäñàíû òýòãýìæ (ãýìòýë-ºâ÷íèé íºõºí îëãîâðûí æèë òóòìûí òºëáºð), õºäºëìºðèéí ÷àäâàðàà á¢ðìºñºí àëäñàíû òýòãýìæèéã àâàõ ýðõòýé áîëæ ìàãàäãүé ó÷ðààñ ýäãýýðèéã íýã óäààä Ẻíä íü àâñíû äàðàà ýõ îðîíäîî áóöàæ áîëíî.

향후 청구 사유가 발생할 것으로 예상되는 요양급여, 휴업급여 (상병보상연금), 장해급여를
청구하여 지급받은 귀국하실 있습니다.

Холбоотой бичлэг :
http://www.mglclub.com/1710181/a1b/trackback
List of Articles
Дугаар Гарчиг Нэр Уншсан
39 ЭСЯ-ны мэдээлэл ЭРЭЛ СУРАЛ Levi`s 15162
38 Гадаад улсад зайлшгүй шаардлагаар эмчлүүлэх өвчний жагсаалт Levi`s 30690
37 ЭЛЧИН САЙДЫН МЭДЭЭЛЭЛ Levi`s 28464
36 Олдсон баримт бичгийн жагсаалт file Levi`s 19046
35 АЖЛЫН БАЙР СОЛИХ ЖУРАМД ГАРСАН ӨӨРЧЛӨЛТ Levi`s 18203
34 BNSU-d surch ajillaj amidarch bga Mongolchuudiin anhaarald file [5] Levi`s 32458
33 Сөүл глобал төвийн/Монгол Таун/ Солонгос хэлний сургалт [1] Korea News 25937
32 Гэрээт АЖИЛЧИН E-7 ОРШИН СУУХ ЭРХ АВЧ БОЛОХ ТУХАЙ [9] Дэлдэн 74076
31 Уг Хүмүүсийг БНСУ-д мэддэг болон харсан хүн байвал яаралтай Монгол Улсын ЭСЯ-нд мэдэгдэнэ үү. file Levi`s 68147
30 АЛГА БОЛСОН ЗАЛУУГ ХАЙЖ БАЙНА Эся. Levi`s 53710
29 НИЙТ ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД!!! Levi`s 59334
28 шатрын тэмцээн file Levi`s 19671
27 Нутаг буцаж буй иргэдэд зориулсан сургалт явагдаж байна GAHIT_KOREA 30144
26 АЖЛЫН БАЙРАА СОЛЬЖ БУЙ ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ӨДӨРЛӨГ БОЛНО file GAHIT_KOREA 23717
25 Хос соёлт гэр бүлийнхэнд чиглэсэн үйлчилгээ LABOR ATTACHE 45373
24 "Зөвлөгөө өгөх явуулын үнэ төлбөргүй үйлчилгээ" LABOR ATTACHE 47902
23 Сургалт зохион байгуулах тухай LABOR ATTACHE 43137
22 ИРГЭДИЙН АНХААРАЛД LABOR ATTACHE 56516
21 Иргэн ТАНАА- ЭЛЧИН САЙДАД хандсан Иргэн ТАНЫ захидалын хариу [7] LABOR ATTACHE 73678
20 ЭСЯ нь ОНЦ БАЙДАЛ ҮҮССЭН ҮЕД LABOR ATTACHE 63085
» 근로복지공단 Үйлдвэрлэлийн ослын даатгалын талаар LABOR ATTACHE 25002
18 НХХЯ-ны сайдтай хийх уулзалт ярилцлага LABOR ATTACHE 33180
17 ТА БҮХЭНД ОЙР ГЛОБАЛ ТӨВ LABOR ATTACHE 38762
16 АВТОМАШИН admin 48877
15 Гадаад ажилчдыг авч ажиллуулах тухай хуулинд орох зарим өөрчлөлтийн талаар... [2] LABOR ATTACHE 59371
14 Хөдөлмөрийн яамны салбар газар биржийн байршлын тухай LABOR ATTACHE 37495
13 Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ 2009 онд LABOR ATTACHE 51861
12 Хөдөлмөрийн хуулинд орж буй зарим өөрчлөлтийн тухай LABOR ATTACHE 44627
11 Оюутнуудын ажиллах эрх LABOR ATTACHE 47776
10 Барилгын салбарт хэрэглэгдэх ослын даатгалд өөрчлөлт орсон тухай LABOR ATTACHE 34641
9 Гадаад ажилчдыг авч ажиллуулах тухай хуулинд орох өөрчлөлтийн талаар LABOR ATTACHE 42910
8 Биеийн байцаалт аяны тухайд file [1] LABOR ATTACHE 51612
7 Гэрээт ажилчдын хугацааг сунгаж ажиллуулах тухай LABOR ATTACHE 54086
6 Эрүүл мэндийн даатгал ба гадаад ажилчид LABOR ATTACHE 41178
5 Үйлдвэрлэлийн ослын нөхөн төлбөр авах тухай LABOR ATTACHE 38938
4 Гадаад ажилчин урт хугацаагаар оршин суух эрх (F-2)авах журам(солонгос эх хувь) file LABOR ATTACHE 45150
3 Гадаад ажилчин урт хугацаагаар оршин суух эрх авч болох тухай file [1] LABOR ATTACHE 59276
2 Аж үйлдвэрийн хүний нөөцийн газар зөвлөж байна. LABOR ATTACHE 41490
1 Солонгосын Хөдөлмөрийн хуулинд хөдөлмөрийн хөлсний талаар LABOR ATTACHE 52065
배너신청
자생병원

배너신청