Учир шалтгаан заасан үйл үгийн зарим холбоx нөхцөлийн хэрэглээний ялгаа

 

  동사+거니

Хэрэглээ-1: 이다의 어간, 용언의 어간 또는 어미 ‘-으시-’, ‘--’, ‘--’ 따위의 뒤에 붙어}{ 예스러운 표현이나 문어체에 쓰여} 이미 정해진 어떤 사실을 인정하면서 그것이 다른 사실의 전제나 조건이 됨을 나타내는 연결 어미. 흔히 뒤에는 의문 형식이 온다.

Бий болсон аливаа нэгэн үнэнийг хүлээн зөвшөөрөхийн хажуугаар бас өөр нэгэн үнэнийн нөхцөл болж буйг илэрхийлж буй үйл үгийн холбох нөхцөл. Ихэвчлэн араас нь асуух үгүүлбэр байна.

 

Жишээ:

나는 젊었거니 짐인들 무거우랴. Би залуу байсансан бол энэ ачаанууд хүнд байна гэх байсан боловуу даа?\Би залуу байсан бол энэ ачаанууд хүнд гэхгүй байсансан\

 

Хэрэглээ -2:어간 바로 뒤에 붙어}, ‘-거니 -거니구성으로 쓰여} 대립되는 두 동작이나 상태가 되풀이됨을 나타내는 연결 어미.  

Эсрэг хор өгүүлбэрийн учиг тайлагдаж байгааг илэрхийлж байгаа үйл үгийн холбох нөхцөл.

 

 Жишээ:

주 거니 받거니 술잔을 비우다.  Өгөлцөж авалцаад хундагаа хоослох

말을 주거니 받거니 하다 .Үг солих, харилцан яриа өрнүүлэх

 

Хэрэглээ -3: 까닭이나 원인을 나타내는 연결 어미. Учир шалтгааныг илэрхийлсэн холбоос болж орно.Яагаад энэ үйлдлийг хийх болсоноо тайлбарлах мэт боловч яг харвал таамаглах утга бас давхар гаргаж байдаг.

 

Жишээ:

내일이면 그를 만날 수 있겠거니 생각하면 몹시 기쁘다. Маргааш гэхэд түүнтэй уулзанадаа гэж бодохоор л сэтгэл хөөрөөд байна.

 

지금쯤 편지가 와 있겠거니 하는 생각에 빨리 돌아왔다. Одоо бараг захидал ирсэн байх гээд хурдан буцаж ирлээ.

  동사+거늘

앞의 사실을 인정하면서 그와 맞서는 사실을 이어 주는 연결 어 미. 흔히 뒤에는 의문 형식이 온다. Өмнөх үнэнийг хүлээн зөвшөөрөхийн зэрэгцээ  түүнийг угтаж үнэнийг залггуулж өгч байгаа холбоос. Мөн ихэвчлэн ардаас нь асуух хэлбэр дагалдана .

 

Хэрэглээ-1: Ойролцоо утга гаргах нөхцөл : 한데 유독, 지만 Хэдий тийм боловч, хэдий тийм байтал

 

Жишээ:

사냥꾼도 품속으로 날아든 새는 쏘지 않는다 했거늘 하물며 도움을 기대하고 찾아 온 신자를 고발하겠소? -Анчин хүртэл өөрийн урьдаас угтан ирээд байгаа шувууг агнадагүйтэй адил тэр тусмаа тусламж хайн ирсэн сүсэгтэнийг мэдэдэгдэнэ гэж үү?

 

사람이 다 형제가 있거늘 나 홀로 없구나үн бүрт ах дүү хамаатайн байдаг атал би гав ганцаараа

Хэрэглээ-2: Ойролцоо утга гаргах нөхцөл : 하므로

 

Жишээ:

평화는 모든 이의 염원이거늘 어찌 그대 혼자 전쟁을 주장하는가.- Энх тайван бол бүх хүмүүсийн чин хүсэл ч яахин тэрбээр үүнийг ганцаараа гүйцэлдүүлэх билээ.

이 간악한 오랑캐놈, 지난날의 죄만 해도 크거늘 또 훼방을 놓다니. Энэ зэрлэг золиг, Өнгөрсөн гэм нүгэл л гэхэд их атал бас л төвөг учруулж орхижээ.

이제 그의 심중을 알았거늘, 어찌하려는가? Одоо нэгэнт түүний сэтгэлийг мэдэснээс хойш яалтай ч билээ?

 

동사+ ()ㄹ진 대

앞 절의 일을 인정하면서, 그것을 뒤 절 일의 조건이나 이유, 근거로 삼음을 나타내는 연결 어 미. 장중한 어감을 띤다. Өмнөх гишүүн өгүүлбэрийг хүлээн зөвшөөрөхийн зэрэгцээ түүнийг дараах гишүүн өгүүлбэрийн нөхцөл ч юмуу учир шалтгаан, баталгаа болгоход хэрэглэгддэг үйл үгийн холбох нөхцөл.

 

Жишээ:

o    그 사람이 그렇게 좋을진대 왜 결혼을 망설이지? Тэр хүн тийм л сайн хүн юм бол хуримаа юунд эргэлзээд байгаа юм бэ?

o    자네가 먹을진대 나도 먹어야겠네. Чи идсэн юм бол би ч гэсэн идье дээ.

o    이미 포악하여 네 오른뺨을 때렸을진대 왼뺨을 내놓은들 때리지 못하랴. – Аль хэдийн зоригтойгоор миний баруун хацарыг алгадсан юм чинь зүүн хацарыг алгадаж чадахгүй байна уу.

 

  동사+()ㄴ 지라/은 지라/는지라

Хэрэглээ-1: 1을 제외한 받침 있는 형용사 어간 뒤에 붙어}(예스러운 표현으로) 앞 절의 상황이나 상태가 뒤 절의 행위나 상황에 대하여 이유나 원인이 됨을 나타내는 연결 어 미.  Өмнөх  гишүүн өгүүлбэрийн нөхцөл байдал ч юмуу дараах гишүүн өгүүлбэрийн үйл ч юмуу нөхцөл байдлын талаархи гол учир шалтгаан болж байгааг илэрхийлж байгаа нөхцөл

 

   Жишээ:

기분이 좋은지라 다른 사람에게도 다정하게 말을 건다. Сэтгэл сайхан байгаа болохоор бусад хүмүүстэй ч бас яриа өднө.

Хэрэглээ-2: 을 제외한 받침 있는 동사 어간 뒤에 붙어} 이미 이루어진 앞 절의 상황이나 상태가 뒤 절의 행위나 상황에 대하여 이유나 원인이 됨을 나타내는 연결 어 미.  Аль хэзээний бий болоод өнгөрсөн өмнөх гишүүн өгүүлбэрийн нөхцөл байдал ч  юмуу байр байдал дараахь гишүүн өгүүлбэрийн үйл нөхцөл байдлын учир шалтгаан болж байгааг илэрхийлж байгаа нөхцөл

Жишээ:

이미 밥을 먹은지라 더 이상 먹을 수가 없다.   Аль хэзээний хоол идсэн учир өшөө илүү идэж чадахгүй нь.


profile

Сайн үйлс дэлгэрэх болтугай!