Хутагт Нагаржунай
Лкаарамба Лувсан Жинба

Тайлбар*
Бурхан                      Бурхан гэдэг  үг нь "БУДДХА"  гэсэн санcкрит үг юм. Энэтхэг хэлэнд дараалан орсон хоёр  " д"  үсгийг  " р"  үсгээр дууддаг тул   "буддха"  гэдэг үгийг   "бурха" гэж дууддаг байжээ. Энэ нь сунжирсааар Монгол хэлэнд  Бурхан  гэж  дуудагдах болсон байна. Үүнийг үгчлэн орчуулваас   "ариусан дэлгэрэгч"   гэж орчуулдаг. Тиймээс Христийн шашинд  хэрэглэх буй бурхан гэдэг үг нь   "ертөнцийн эзэн"  -ий нэр бус, Бурхан багшийн  Буддха  гэсэн нэр болохыг энд тодруулах  нь зүй.

МБШИС- н багш, гэвш А.БАТЦЭНГЭЛ