ÎÞÓÒÍÛ ØÈÍÝ ÆÈË 2008
      
        ÍÀÑ ÍÝÌÆ ÓÕÀÀÍ ÒÝËÑÝÍ
        ÖÀÑ ÍÝÌÆ ӨÍÃӨ ×ÈÌÑÝÍ ØÈÍÝ ÎÍÎÎ
        ÝËÝÃ ÍÝÃÒ ÌÎÍÃÎË ÎÞÓÒÀÍ ÒÀ ÁÈÄ
        ÈÍÝÝÄ ÍÀÐÃÈÀÍ ÁÀßÐ ÕӨӨÐÒÝÉÃӨӨÐ ÕÀÌÒÄÀÀ ÓÃÒÀÖÃÀÀß

   ÑÎËÎÍÃÎÑ ÄÀÕÜ ÌÎÍÃÎË ÎÞÓÒÍÛ ÕÎËÁÎÎÍÎÎÑ ÇÎÕÈÎÍ ÁÀÉÃÓÓËÆ
   ÁÓÉ ÓËÀÌÆËÀËÒ ÝÍÝ ҮÄØÈÉÍ ÖÝÍÃҮҮÍÄ ÈÕ ÄÝÝÄ ÑÓÐÃÓÓËÈÉÍ ÎÞÓÒÀÍ,    
   ÕÝËÍÈÉ ÁÝËÒÃÝËÈÉÍ  ÇÀËÓÓÑ ÒÀ ÁҮÕÍÈÉÃ ÕҮÐÝËÖÝÍ ÈÐÝÕÈÉÃ ÓÐÜÆ ÁÀÉÍÀ.


   ҮÄÝØËÝÃ:  2007 ÎÍÛ 12 ÑÀÐÛÍ 29 ӨÄӨÐ /ÁßÌÁÀ ÃÀÐÈÃ/ 16 ÖÀÃÒ
   ÕÀÀÍÀ:      ÌÅÒÐÎÍÛ 5 ØÓÃÀÌ  종로3가  ÁÓÓÄÀË 15 ÃÀÐÖ 국일관 빌딩
                    11 ÄÀÂÕÀÐÒ ÁÀÉÐËÀÕ "BOSS NIGHT CLUB"-Ò ÁÎËÍÎ.  
                                              /ÕÓÓ×ÍÀÀÐ "ÕÀÐ ×ÎÍÎ" ÄÈÑÊÎ ÊËÓÁ/
  
  ÒÀÕ: ÎÞÓÒÀÍ 19000 /ÎÞÓÒÍÛ ҮÍÝÌËÝÕÝÝ ҮÇҮҮËÆ ÍÝÂÒÐÝÍÝ/
  http://www.cmox.org/forum/viewtopic.php?t=3013                   ÑÎËÎÍÃÎÑ ÄÀÕÜ ÌÎÍÃÎËÛÍ ÎÞÓÒÍÛ ÕÎËÁÎÎ /ÑÌÎÕ/