"ӨРГҮЙ БОЛ БАЯН ӨВЧИНГҮЙ БОЛ ЖАРГАЛ..."
Бичлэгийн тоо 16,077
Дугаар
Гарчиг
Нэр
Зарлал Ханиад эдгээх энгийн аргууд
Маралгоо
169333   2010-11-16
Зарлал Гадаад ажилчдад эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэг 2
eenee12
162307   2010-06-28
Зарлал Гадаадын иргэн эрүүл мэндийн даатгалд хэрхэн даатгуулах вэ?
ӨДРИЙН МЭНД
171612   2010-05-13
Зарлал ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД!!!
eenee12
165849   2010-03-18
Зарлал ГЛОБАЛ ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ ТА БҮХЭНД ҮЙЛЧИЛНЭ 68 4 file
ADVertisement
407366   2009-07-16
47 Õүүõýääýý ýì өãөõäөө ãàðãàäàã 10 àëäàà
anuka
8608   2006-09-04
"Èðýýäүé õү÷ãүéí õóâüä õүð÷ ÷àäàøãүé îðãèë, àéìõàéí õóâüä íóóöëàã, õàðèí çîðèãòîéí õóâüä áîëîìæ áàéäàã." Âèêòîð Ãþãî Õүүõýä ìàø àìàðõàí өâääөã. Õàëóóð÷, õàíèàëãàí, ÿäàð÷ ñóëüäàæ, õîîëîíäî...  
46 Áè òàíû íүä áàéíà
anuka
12166   2006-09-04
Ýðõýì óíøèã÷èä àà! Çөâõөí àìüòàíä ë áàéäàã óðãàìàëä áàéäàããүé, áүõ үéë àæèëëàãààã óäèðäàí çîõèöóóëæ áàéäàã òөâ íü òîëãîé ãýæ íýðëýãäýõ ãàéõàìøèãò ýðõòýí þì. Õàðàõ, ñîíñîõ, õүðýëöýõ, àìòëàõ, үíý...  
45 Áè ÷èíèé õýâëèé áàéíà 1
anuka
9424   2006-09-04
×è íàäàä “ßäàæ áàéõàä ÷è õààíààñ ãàðààä èðýâ”, “Өөðèéíõөө òóõàé ÿðèõ íàäààñ өөð õүí îëäñîíãүé þó?” ãýæ óóðëàõ áàéõ. “Óðò ãóóðñàí õîîëîéíîîñ өөð þó þì áý ÷è” ãýæ õýëýõýýñ ÷èíü ө...  
44 Áè òàíû ãýäýñ áàéíà 1
anuka
10321   2006-09-04
Өíãөðñөí äóãààðò çүðõ өөðèéãөө òàíèëöóóëñàí íü çөâõөí òàíû ñàéí ñàéõíû òөëөө ãýäãèéã îéëãîñîí áèçäýý. Áè ÷ áàñ өөðèéíõөө òàëààð ÷àìä îéëãîë...  
43 Áè òàíû çүðõ áàéíà 1
anuka
8436   2006-09-04
Òàíûã ìýíäëýõýýñ îëîí ñàðûí өìíө íýã ÷ õîðîì çîãñîëòãүé, öýýæèí äîòîð ÷èíü ÒҮÃ-ÒҮà öîõèëæ ýõýëñýí áÿöõàí ýðõòýíèéã òà ñîíñîæ áàéâ óó? Ýíý áîë òàíû õөäөëãүүð ”çүðõ” õýìýýõ ýðõòýí áèë...  
42 Áè òàíû ýëýã áàéíà 1
anuka
9337   2006-09-04
Áè òàíû àìèí ÷óõàë ýðõòíүүäèéí íýã. Áè õîäîîä, çүðõ øèã äóó ÷èìýý, òàðõè øèã öàõèëãààí äîëãèîí ãàðãàäàããүé áîëîõîîð òà íàìàéã áàéãàà ýñýõèéã íýã èõ àíçààðäàããүé. Áè õè÷íýýí äóóãүé áàéäàã ÷ áүõ áèå ì...  
41 Áè òàíû áөөð áàéíà 2
anuka
9797   2006-09-04
Òà ñàéí áàéíà óó? Òàíòàé өìíө íü ìèíèé íàéç íàð áîëîõ ÷èõ, ýëýã, çүðõ, ãýäýñ ÿðèëöñàí áàéõ. Òýä òàíû ýðүүë ýíõ, ñàéí ñàéõàí àìüäðàëä ÷èíü òóñ áîëîõ, õýðýãòýé îëîí çөâëөãөө өãñ}...  
40 Áè òàíû óóøãè áàéíà 2
anuka
10251   2006-09-04
Þóíû өìíө òà àðàãøàà íàëàí íóðóóãàà òýíèéëãý, áè ÷ óóæèì “àìüñãàëæ” àõèóõàí àãààðààð áèåý äүүðãýå. Ìèíèé áèå õýð èõ àãààð àâáàë òàíû áèå òөäèé ÷èíýý õóðäàí àæèëëàõ ó÷ðààñ õýëýõ үãèéã ìèíü ÷ ñàéí îéëãîíî ãý...  
39 Áè òàíû áóë÷èí áàéíà 2
anuka
10015   2006-09-04
Õөëãүé õүí õàðàõ õүðòëýý, áè ãóòàëãүéäýý ãóòàðäàã áàéëàà." Áàëüçàê Õүíäýò íàéç ìèíü òàíòàé õàìò ãàçàð ñàéãүé çóãààëàí, õүññýíýý õèéõ áîëîìæèéã îëãîäãèéí õóâüä өíөөäөð áè...  
38 Áè òàíû íîéð áóë÷èðõàé áàéíà 3
anuka
10365   2006-09-04
Àíä ìèíü өíөөäөð íàäòàé òàíèëöñàíààð ÷è öýýæíèé áîëîîä õýâëèéí õөíäèéí áүõ ýðõòíүүäèéã ìýääýã áîëëîî ãýõýä áîëíî. Ìèíèé õóâüä áóñàä ýðõòíүүäèéí àäèë íүäýíä òóñàõóéö òîì áèø, á...  
37 Áè òàíû àðàã ÿñ áàéíà 4
anuka
12427   2006-09-04
Àìüäðàëä õàéðòàé þó? Õàéðòàé áîë öàãèéã äýìèé áүү үð. Ó÷èð íü àìüäðàë öàã õóãàöààíààñ òîãòäîã. Áåíæàìèí Ôðàíêëèí Õүíäýò àíä ìèíü өíөөäðèéã õүðòýë áèä òàíû áèå ìàõáîäèéí äîòîð ÿâóóëäàã ө&#...  
36 Áè òàíû àðüñ áàéíà 5
anuka
12495   2006-09-04
Õүí óõààíòàé, ìýäïýãòýé, áàÿí áàéõ àëáàãүé, õàðèí øóäàðãà áàéõ ¸ñòîé. Ñàìóýë Ñìàéëñ Íàéç ìèíü ÷èíèé áèåèéí äîòîðõ ýðõòíүүä ÷àìä õýäýí æèëèéí òóðø өөðñäèéãөө òàéëáàðëàëàà. Òàíä ýíý õýäýí æèëèéí...  
35 Áè òàíû ìýäðýëèéí ñèñòåì áàéíà 6
anuka
17961   2006-09-04
Ýäүãýýã õүðòýë òàíä өөðèéãөө òàíèëöóóëñàí áүõ ýðõòíүүäèéí äîòðîîñ õàìãèéí ãàéõàìøèãòàé íü áөãөөä õîîðîíä íü õàðèëöàà õîëáîî áèé áîëãîí íýãòãýäýã ýðõòýí áèëýý áè. Ìýäðýëè...  
34 Òàìõè áà çүðõ ñóäàñíû өâ÷èí 4
anuka
12690   2006-09-04
Øèíæëýõ óõààí, òåõíîëîãèéí үñðýíãүé õөãæëèéí үðýýð õүí òөðөëõòөí íèéãìèéí òýíöâýðò áàéäëûã òîãòîîã÷ çàí ñóðòàõóóíû үíýò çүéëñýýñýý õîëäæýý. Óëàì áүð õóðäàñ÷ áóé àìüäðàëûí õýì...  
33 Õүүõäèéí õîîë òýæýýë 4
anuka
15369   2006-09-04
Õүүõäèéí ýðүүë ìýíäýä ýõèéí õýâëèéä áàéõ үåèéí ýõèéí õýðýãëýõ õîîë õүíñ, íÿðàé áîëîí áàãà íàñíû үåèéí õîîë òýæýýë èõ ÷óõàë íөëөөòýé áîëîõ íü ñóäàëãààãààð òîãòîîãäæýý. Æèðýìñýí ýõèéí...  
32 Õîîëëîëòûí òүүõ 1
anuka
14203   2006-09-04
Ñóäàëãààãààð õàìãèéí çөâ õîîëëîäîã õүìүүñ íü Ãàçàð äóíäûí òýíãèñèéíõýí õàðèí õàìãèéí áóðóó õîîëëîäîã õүìүүñ áîë õàòàí õààí Âèêòîðèÿ, òүүíèé îðäíû ÿçãóóðòíóóä áàéñíûã òîäîðõîéëæýý. Çө...  
31 Èíýýõ 3
anuka
16177   2006-09-04
Áèä èíýýõ äóðòàé. Èíýýìñýãëýíý, ìóøèëçàíà, èíýýíý, ìèøýýíý áүð çàðèìäàà òàñ òàñ õөõөðäөã. Øîã ÿðèà, íàðãèà, õîøèí øîã үçүүëáýð, øîã çîõèîë, èíýýäòýé ÿâäàë ãýýä ýíý áүõýí áèäíèé àìüäðàëä ÷óõàë á...  
30 Өäөð òóòìûí äүðýì - Íîéð õóëæèõààñ çàéëñõèéõ íü... 2
anuka
12099   2006-09-04
Үäøèéí áýëýã Íîéð õóëæèõààñ çàéëñõèéõ íü... Øөíө õýäýí öàã óíòàõ õýðýãòýé âý? Үүíèé õàðèóã àíàãààõ óõààí îäîî õүðòýë îëîîãүé áàéíà. Ó÷èð íü õүí áүðèéí õóâüä өөð өө...  
29 Ñүðüåý 1
anuka
13328   2006-09-04
Óðàí çîõèîëä èõýâ÷ëýí “ÿäóóñûí өâ÷èí” ãýæ äүðñýëäýã ñүðüåý өâ÷èí өíөө үåä ÷ “ÿäóóñûí өâ÷èí” õýâýýð áàéíà. Äýëõèéí ýðүүë ìýíäèéí áàéãóóëëàãààñ ãàðãàñàí ñóäàëãààíààñ үçýõ...  
28 Õүíèé öóñíû áүëýã 1
anuka
12732   2006-09-04
Õүíèé àìüäðàëä öóñ õýð çýðýã үíý öýíýòýé áîëîõ òóõàé ìàðãàõ õүí áàéõãүé íü ìýäýýæ áèç ýý. Àìüäðàëä îíöãîé ÷óõàë ýíý øèíãýíèé òàëààð ýðò äýýð үåýñ ìýääýã áàéæýý. Àíãëèéí íýðò ýðäýìòýí Â.Õàðâåéãèéí íýýëòèéí äàðàà ...  
27 Ýðүүë áàéõûí үíäýñ ãàðàà òîãòìîë óãààõ 1
anuka
17146   2006-09-04
Òà ãàðàà óãààõàä õýäýí ìèíóò çàðöóóëäàã âý? Ìàÿäà ýì÷ ìýñ çàñàë÷. Òýðýýð õèéõ ãýæ áóé õàãàëãààíûõàà өìíө àðèóí öýâðèéí өðөөíä îðæ èðíý. Ýõëýýä øèíãýí ñàâàí ãîîæóóëäàã ìàøèíû òîâ÷ëóóðûã äàðæ, êðàíòûã íýýíý. Èíãýý...  
26 Ýìèéí íóóöëàã àþóë 1
anuka
12645   2006-09-04
Äýëõèéä ãàð÷ áóé өâ÷èí ýìãýã õý÷íýýí áèëýý. Òýð áүãäèéã ýì÷ëýõ ýì áýëòãýäýã. Ýðòíèé áîëîí Äóíäàä çóóíû үåýñ өíөөã õүðòýë ñóäëàãäàæ èðñýí óðãàìëûí, àìüòíû áîëîí ýðäýñ äàâñíû ãàðàëòàé îëîí òөðëèé...  
25 Ýõèéí ñүү - õàâäðûí ýñðýã ýì áîëæ ÷àäàõ óó? 1
anuka
12652   2006-09-04
Ýíý àñóóëòûí õàðèó áîëãîñîí íýýëòèéã Øâåäèéí Ëóíäûí Èõ ñóðãóóëèéí ýì÷, äàðõëàë ñóäëàà÷ Äåâèä Ñîëîìîí Ñâàíáîðã áîëîí òүүíèé õàìòðàí àæèëëàãñàä ãàðãàæýý. Äåâèä Ñîëîìîí Ñâàíáîðã өөðèéí øàâü Àíäðåñ Õàêàíñîíñûí õàìò äîëîîí...  
24 Õүíèé àëõààí äàõü ãàéõàìøèã 1
anuka
15084   2006-09-04
Ýíý ñýäâèéí ýõëýëèéí өìíө òà áүõýíä íýãýí çүéëèéã õýëýõèéã õүñ÷ áàéíà (ýíý үã áүãäýä ìààíü ñóðãàìæ áîëîõ ¸ñòîé). Ñàðüñàí áàãâààõàé íàðíààñ çóãàòààäàã. Үүíèé àäèëààð òàíèí ìýäýæ øèíý ñîðãî...  
23 Àìèí äýìèéí ñàí 1
anuka
18852   2006-09-04
Õүíä íýí ÷óõàë õýðýãòýé àìèíäýì íîãîî æèìñãýíä ë èõ áàéíà. Õүíñíèé íîãîî, æèìñ æèìñãýíý áàéãààãүé áîë áèäíèé àìüäðàë þóòàé äóëèìàã, өíãө, үíýð, àìòààð õè÷íýýí èõ äóòàõ áàéñàí áîë! Æèìñ íîãîîãүéãýýð à...  
22 Áèåèéí òàìèð áà ýðүүë áèå 1
anuka
16904   2006-09-04
×èéðýã áèåòýé, áàéíãûí õөäөëãөөíòýé õүí õÿëáàðõàí, ÷өëөөòýé õөäөëæ ÷àäíà. Áèåèéíõ íü æèí өíäөðòýéãýý çîõèöñîí áàéäàã. Ìөí õү÷òýé, òýâ÷ýýðòýé áàéõ áөã&#...  
21 Ðåâìàòèçì áóþó õýðýõ өâ÷èí
anuka
13418   2006-09-04
Òýâ÷ýýð øàëãàñàí ýíý çîâèóðò өâ÷íèé øèíæ äóíä ýðãýì íàñíààñ ýõëýí õýí õүíèé “àìãàëàí” àìüäðàëûã “үéìүүëæ” ýõýëäýã. Õýäèé áèä òүүíèéã “òàíüäàã” ÷ áүðýí ìýääýã ãýæ õýëæ áîëîõãүé þì. Æèøýý í...  
20 Õөäөëãөөíèé äóòàãäëààñ áèé áîëäîã ìóó үð äàãàâàðóóä 1
anuka
15206   2006-09-04
Çàëóó íàñûã õàâàðòàé, өòëөõèéã өâөëòýé çүéðëýëòýé. Ãýâ÷ ýíý өâëèéí äàðàà õàâàð õýçýý ÷ èðäýããүé. Ôèðäîóñè Òà ýðүүë àìüäðàõûã õүñ÷ áàéãàà áîë үүíèéã óíøèíà óó Àæ үé...  
19 Ýìýãòýé÷үүä áà îñòåîïîðîç 1
anuka
15485   2006-09-04
Ýìýãòýé÷үүä áà îñòåîïîðîç Äóãààð: 12 / 5-6 ñàð 2003 Ýíý ñýäâèéã 37 õví óíøñàí Çàðèìäàà òàíèëûí ìààíü ýýæ ýñâýë ýìýý óíàæ áýðòýýä õөëөө, ñүүæýý õóãàëñàí ãýæ áèä ñîíñäîã. Ìөí ãýìòëèéí ýìíýëýãò èð...  
18 tsos 1
bayar
15242   2006-09-04
Tsosnii hatuural, nuglaraltand yamar em vitamin sain uym boloo. Meddeg hun baival zovlogoo ogooch.Bas solongosoor uy gedeg uym boloo?  
17 Hols ih yalgarahaar yah ve?
anuka
14565   2006-09-04
Hols ih yalgarahaar yamar negen ovchinoos boldog uu? Yamar arga hemjee avah yostoi ve. mon solongosiin holsnii yalgaraltand uudag em bdag bolov uu?  
16 asuuh zuil bna
boogii
15162   2006-09-04
sain baitsgaana uu.hohoo yaj archilbal goe saihan haragdah be ? bas yamar dasgal hiibel tom boloh be.Ta buhen sanal bodloo hubaaltsna uu? tanid bayarlalaa  
15 Áýëãèéí çàìûí өâ÷íèéã 1
khaldun
15751   2006-09-03
ñîëîíãîñîîð þó ãýäýã þì áý?Øèíæèëãýý õààíà өã÷ áîëîõ âý?Ìýäýõ þì áàéâàë õýëæ өãöãөөíө óó?Õàðèó áè÷ñýíä óðü÷èëàí áàÿðëàëàà.  
14 Hervee ta zalyy saihan bolohiig husvel .... 1
taivan
20202   2006-09-03
Tiimee ta odoo baigaagaasaa zalyy saihan bolohiig husvel zugeer l NUSKINiig heregleed uz... gaihaltai ni ta 7 honogiin daraa l gaihamshigt oorchloltiig medreh bolno... Tiimee mon sevx, batga, urchilee,hatsriin ylaan,huurnii hyyraishilt, nuhj...  
13 hun orhoidoitoi naalt bnauu 1
oydo
15568   2006-09-03
hun oirhoidoitoi ue muchind sain naalt bnauu utasaa uldeene uu  
배너신청
배너신청
자생병원

배너신청