1. Õàéðûí àç æàðãàëûí áүòýýãäýõүүí"VOLUPTA".Ãîë үéë÷èëãýý íü áýëãèéí äóð õàíàìæèéã áèé áîëãîæ òîãòìîëæóóëíà.Äàì íөëөө íü áîäèñûí ñîëèëöîîã ñàéæðóóëàí áèåèéã ýðүүëæүүëýí çàëóóæóóëàõ үéë÷èëãýýòýé.

2. Íүүð õүçүүíèé áóë÷èí ÷àíãàëæ àðüñûã өíãөëөã òîëèãîð áîëãîí çàëóóæóóëàõ
ìàñê "E'Sensation 18".Íүäíèé äîîä çîâõèíû õàâàí,íүүðíèé ñýìáýãýðèéã àðèëãàí,íүõ àãøààæ,ñýâõ òîëáûã áүäãýðүүëæ,ãүí үð÷ëýýã áàãàñãàí íèìãýí үð÷ëýý àðèëíà. Êóðñýýð õýðýãëýõýä 5-7 íàñààð çàëóó õàðàãäàíà.

3. Àðüñ òàòàõ ãåëü "INAE".Àðüñàíä ãàðìîí íөõөæ,ãүíçãèé үð÷ëýýã íèìãýðүүëæ
àðüñûã ãөëãөð áîëãîí ÷àíãàðóóëàõ үéë÷èëãýýòýé.Òàíû àðüñ èëүү çàëóóæèæ øèíý öàéâàð өíãөòýé áîëæ ãýðýëòýíý.

4. Õөë ãàðûí àðüñ àð÷èëãààíû "SENSAZEN".Àðüñûã ÷èéãøүүëæ,ãóóæóóëæ,
çөөëðүүëýí,òîëèéëãîíî.Ãàðûã çàëóóæóóëàí õөëíèé àëæààë òàéëíà.

5. Ýðүүëæүүëæ òóðààõ ôðàíö õîîë "FITOLIFE".Ýíý íü òóðààõ , îëîí òөðëèéí àìòòàé ,âèòàìèí ýðäýñ áîäèñîîð áàÿëàã íóíòàã ïóäðàí õîîë.Үéë÷èëãýý íü:

                                 - Èëүүäýë æèíã òүðãýí õàñàõ
                                -Æèíãýý  íýã õýìæýýíä íü áàðèõ
                                -өäөð òóòìûí ýðүүë õîîëëîëò

                      Àìåðèê,Ôðàíöûí áүòýýãäýõүүíүүä áîëíî.

                                        Òà áүõíèéã óðüæ áàéíà.          ÝÍÕÆÈÍ  ÕÕÊ  

                                         óòàñ   010-4759-9255           02-6402-9255

                    Ìîíãîë òàóíû өөäөөñ õàðñàí 5 äàâõàð öàãààí áàéøèíä 502 òîîò