SUDDEN ATTACK \Admin : MONEY CLAN
Бичлэгийн тоо 2,012Yahoo  Ã£Ã½Ã¤Ã½Ã£ íü "Yet Another Hierarchichal Officios Oracle" áóþó "Îð÷èí veèéí äýâøèëòýò àëáàí õýðãèéí çeâëeã÷ "ãýñýí vãèéí òîâ÷ëîë þì.Yahoo-ã àíõ 1990-ýýä îíû ýõýýð Ñòàíôîðäûí èõ ñóðãóóëüä ñóð÷ áàéñàí ( õîæèì íü òýíäýý äîêòîðûí çýðýã õàìãààëñàí) îþóòíóóä áîëîõ David Filo,Jerry Yang íàð çîõèîæýý.1994 îíû 2-ð ñàðä òýä çeâõeí ñóðãóóëèéõàà õvðýýíä õýðýãëýãääýã îëîí õóóäàñ ávõèé âýá õèéæ ãàðààãàà ýõýëæýý.Òýä ñîíèðõîëûõîî äàãóó ñàéòóóä öóãëóóëäàã áàéñàí áà áîëîâñðóóëñàí õóóäñóóä íü õýò îëîí áîëæ íýýõýä óäààí áîëæýý.Õóóäàñíóóäûí çýðýãëýë ävvð÷ ýõëýõýä òýä òóñëàõ áóþó äýä çýðýãëýëèéí õóóäàñíóóäûã çîõèîæýý.Èíãýæ ë Yahoo vvññýí òvvõòýé.Yahoo íü àíõ ''Æeððèãèéí  Ã¤Ã½Ã«ÃµÃ¨Ã©Ã­ âýáèéí õeòe÷'' ãýñýí íýðòýé áàéñàí áà õîæèì íü"Yahoo"áîëãîí eeð÷èëæýý.Yahoo íü Jerry Yang-í îþóòíû àæèë áà David Filo-í êîìüïþòeðò õàäãàëàãàäàæ áàéæýý.Òýä eeðñäèéí ïðîãðàììûã Àêeáîíî,Êîìèøèêè ãýñýí àëäàðò 2 ñóìî áeõèéí íýðýýð õóâààí õàäãàëæ áàéæýý.Jerry,David íàð óäàëãvé èëvv îëîí õýðýãëýý ávõèé îëîí íèéòèéã õàìðàõ òèéì âýá ñàéò áèé áîëãîõûã õvññýí õvìvvñòýé òààðàëäàâ.Ávð ýðòíýýñ îëîí çóóí õvìvvñ çeâõeí Ñòàíôîðäûí õvðýýíä ÷ áóñ ávð ãàäíààñ òýäíèé õóóäàñðóó îðäîã áàéæýý.Ýíý veýýñ ýõëýí "Yahoo" íeëee ávõèé õvìvvñèéí àíõààðëûã òàòàæ ýõýëæýý.1994 îíû ñvvë÷ ãýõýä Yahoo ñàÿ äàõü õýðýãëýã÷òýé áîëñíîî òýìäýãëýâ.Yahoo-ã õýðýãëýã÷èä àñàð õóðäàöòàéãààð eñeæ Jerry,David íàð eeðñäèéõ íü ãàðò ìàø èõ áîëîìæ áóéã àíçààð÷ 1995-îíû 3-ð ñàðä Apple Computer,Atari,Onacle,Cisco Systems çýðýã òîì êîìïàíèóäûí õeðeíãe îðóóëàëòûã íýãòãýæ îéðîëöîîãîîð 2 ñàÿ àì. äîëëàðûí õeðeíãe îðóóëàëòàéãààð òýä Yahoo-ã ñàíõvvævvëýõýýð áîëæýý.Jerry, David íàð òýäíèé øèíý êîìïàíè õóðäàí eðãeæèõ áîëîìæòîé ãýæ vçýí õóó÷èí Motorola-ä õv÷èí çvòãýæ áàéñàí Ñòàíôîðäûí èõ ñóðãóóëèéí ýëeêòðîí øèíæëýõ óõààíû õýëòñèéí äàðãà àñàí Òèì Êvvêëèéã ãvéöýòãýõ àëáàíû äàðãààð, Novells Wond Perfect õýðýãëýã÷èéí õàðèóöàõ õýëòñèéã víäýñëýã÷ Æeôôðeé Ìàøëeòèéã õýðýãævvëýã÷ àëáàíû äàðãààð àâ÷ àæèëëóóëëàà.Òýä àìæèëòòàé àæèëëàæ ÷àäñàíààð 1995-îíû ñvvë÷ýýð Soft áàíêíû õeðeíãe îðóóëàã÷äààñ 2-äàõü òîì ñàíõvvæèëòèéã àâ÷ ÷àäæýý.Yahoo àñàð àìæèëòòàé àæèëëàæ 1996-îíû 4-ð ñàð ãýõýä 49 àëáàí õààã÷òàé áîëñîí áàéëàà.Yahoo íü eíeeäeð õvìvvñèéí õàðèëöàà,ìýäýýëýë òvðãýí îëæ àâàõ,õóäàëäàà,õýâëýë ìýäýýëëèéí äýëõèéí èíòeðíeò õàðèëöààíû õàìãèéí íýð õvíä ávõèé ñvëæýý áîëæ ÷àäñàí þì.


Холбоотой бичлэг :
http://www.mglclub.com/360004/ff0/trackback

profile

BaaGii_Pc_Serv

2010.01.28 16:01:16
*.125.184.66

Юу бичсэнийг чинь ойсонгүй. Юникод ашигла

muka-muka

2010.12.21 09:16:38
*.117.6.179

profile

Computer_A/S

2011.01.04 20:04:45
*.130.188.89

Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан (2011.01.07 хүртэл) компьютерыг маш хямд үнээр(20.000Вон) чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.
- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :
Утас: 010-4967-9550, (010-6615-0551)
ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah
Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!
online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас  262 (цэнхэр), 2233 (ногоон)2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан баруун тийш эргээд 800м яван GM Daewoo-той байшин.


Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

profile

Computer_A/S

2011.01.07 16:00:04
*.130.188.89

Компьютерын цогц үйлчилгээ: 20.000вон(Формат хийж програмууд суулгана) Бид таны компьютерыг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай, найдвартай сайн засна.

Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан (2011.01.07 хүртэл) компьютерыг маш хямд үнээр(20.000Вон) чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.
- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :
Утас: 010-4967-9550, (010-6615-0551)
ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah
Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!
online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас  262 (цэнхэр), 2233 (ногоон)2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан баруун тийш эргээд 800м яван GM Daewoo-той байшин.


Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

profile

Computer A/S

2011.02.07 14:00:49
*.130.188.89

Бид таны компьютерыг чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.

- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :

Утас:010-4967-9550, 010-6615-0551,(070-7951-0551)

ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah

Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!

online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 1-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас  262 (цэнхэр), 2233 (ногоон)2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 3-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан баруун тийш эргээд 800м яван GM Daewoo-той байшин.


Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!


profile

Computer A/S

2011.02.16 17:22:29
*.130.188.89

Бид таны компьютерыг чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.

- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :

Утас: 010-4967-9550, 010-6615-0551, (070-7951-0551)

ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah

Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!

online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)

2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.

5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан IBK банк талруугаа зам хөндлөн гараад баруун гар тийш эргэн 800м орчим явахад 2 дахь 4 замын уулзвар дээр очин Daewoo Apartment харагдах түүнээсээ зүүн гар тийш харвал "한진 택배" - "Hanjin" (Post Office) шуудангийн газрын замын эсрэг талд GM Daewoo-той байшин.


Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

profile

BaaGii_Pc_Serv

2011.02.21 22:29:38
*.130.188.89

Бид таны компьютерыг чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.

- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :

Утас: 010-4967-9550, 010-6615-0551, (070-7951-0551)

ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah

Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!

online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)

2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.

5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан IBK банк талруугаа зам хөндлөн гараад баруун гар тийш эргэн 800м орчим явахад 2 дахь 4 замын уулзвар дээр очин Daewoo Apartment харагдах түүнээсээ зүүн гар тийш харвал "한진 택배" - "Hanjin" (Post Office) шуудангийн газрын замын эсрэг талд GM Daewoo-той байшин.

Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

INTERNET-KOREA

2011.04.07 21:49:09
*.144.45.61

profile

PC Lavlah

2011.06.24 13:23:34
*.130.188.89

Компьютерын цогц үйлчилгээ: (Формат хийж програмууд суулгана) Бид таны компьютерыг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай, найдвартай сайн засна.


Бид таны компьютерыг чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.

- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд

- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.

 Холбоо барих :

Утас: 010-4967-9550, 010-6615-0551, (070-7951-0551)

Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!


online?u=pc_lavlah&m=g&t=9

Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!

Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul

Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот

Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:

1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.

1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан Chevrolet-той байшин.

2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)

2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.

5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан IBK банк талруугаа зам хөндлөн гараад баруун гар тийш эргэн 800м орчим явахад 2 дахь 4 замын уулзвар дээр очин Daewoo Apartment харагдах ба түүнээсээ зүүн гар тийш харвал "한진 택배" - "Hanjin" (Post Office) шуудангийн газрын замын эсрэг талд байрлах "Chevrolet" машинтай байшин.

Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

http://goo.gl/fPWhq

List of Articles
Дугаар Гарчиг Нэр Date Уншсанsort
1922 game apple MacBook Pro zarna uys_ganaa 2012-11-19 5175
1921 DVD bichix [5] lhagva 2006-09-02 5034
1920 S/W Бүх төрлийн хэвлэлийн загвар дизайн гаргана. [1] tuuguu22 2008-09-10 5026
1919 arilgaad ch arilj boldgui program ustgah. Ирмүүн 2009-01-07 5015
1918 toli bichig [4] tuus 2006-10-12 5003
1917 Apple IPod touch g3 зарна ( 100 n togloomtoi ) [1] [1] bos 2009-04-26 4942
1916 game shine server neegdelee [1] Levi`s 2008-09-25 4922
1915 S/W Хамгийн хямд компьютер,Үнэгүй интернет [1] kommedee 2008-07-18 4727
1914 H/W DELGETS [3] madch 2009-03-01 4718
1913 mesinjir yaaj suulgah be [2] selii 2009-02-04 4718
1912 MP-dee duu tatah gesen yum. [1] zippo82 2009-05-03 4705
1911 zar [1] nerus 2009-02-05 4705
1910 S/W Бүх төрлийн компьютер хамгийн хямд үнээр зарахаас гадна хэрэглээний болон бүх төрлийн праграмм суулгаж үйлчлэх ба . [1] kommedee 2008-07-23 4618
1909 asuuh yum bna. [8] altangerel 2006-09-03 4570
1908 H/W DIGIWORLD EVENT como2005 2008-09-10 4486
1907 H/W Computeriin turljson hudaldaa. bainga 010-5810-5503 MADE IN KOREA. [1] khukh 2011-04-04 4466
1906 khalkh andaas huseh ni! displey cart [4] erbor 2008-07-10 4394
1905 DVD-RW [3] lhagva 2006-09-04 4389
» Yahoo vvccýí òvvõýýñ ñîíèðõóóëàõ íü [14] POWER 2005-08-02 4360
1903 S/W Хэрхэн Youtube, Google дахь видеог компьютэртаа хадгалах вэ [2] MGL гишүүн** 2008-08-27 4347
1902 S/W kompiuteriin selbeg [2] altan_nar 2008-08-05 4347
1901 H/W Компьютер гацсан үед юу хийх вэ? [1] MGL гишүүн** 2008-09-03 4315
1900 S/W youtubees bichleg yaaj tatah ve zaaj ogooch [2] [2] snoockdumplink 2010-12-24 4304
1899 H/W *ТӨРӨЛ БҮРИЙН ШИНЭ ХУУЧИН КОМПьЮТЕР NOTEBOOK CAMER HANDPHONE [1] MGL гишүүн** 2008-08-05 4284
1898 H/W c media ac97 sound driver tatahaar oruulj uguuch [1] naki 2008-07-08 4246
1897 IT-news ****i pod touch 4th generation hudaldana ****2010 TeckTonik 2010-11-07 4241
1896 S/W mongol usgiin fond khaanaas olj suulgaj bolokh ve [2] neren 2011-06-03 4198
1895 IT-news Вирус хэрхэн ажилладаг вэ? mgldevochka 2009-06-18 4198
1894 S/W Дэлгэцэн дээрээ хэрхэн давхар зураг тавих вэ? [2] MGL гишүүн** 2008-08-27 4192
1893 H/W BUGDIIG NEG DOROOS.... [1] MGL гишүүн** 2008-08-06 4158
1892 H/W UURT BUI (16GB IPOD,PC CAMER,COOLLER CNPS9500A LED) BORLUULYA. [3] Õèéìîðü 2008-07-22 4155
1891 H/W Yahoo Messenger iPhone skin w0w0w 2010-08-10 4147
1890 XP ooroo suulgah [4] MeDuZ 2006-10-01 4129
1889 game YUM ASUUYA [2] laaghatm 2009-10-05 4080
1888 hi [1] enkhboldoos 2006-10-22 4076
1887 S/W windows dawhar suugaad bnaa [3] ostr 2008-10-24 4073
1886 S/W Realtek... PC nd duu oruulagch tuslaach [3] 012345 2010-02-06 4055
1885 H/W virus [1] sungirl 2008-07-27 4039
1884 IT-news hera belegtei uramshuulaltai naidvartai hudaldaa [1] chugbughamnida 2011-09-16 4006
1883 LG-SB120 kartnii utsand duu bolon mp3-t duu tataj boloh uu?????? [8] aagii 2006-09-20 3988
1882 H/W NOTEBOOK zarna [2] EDU Line Co.,Ltd 2009-10-05 3974
1881 duunet HELP ??? [1] 강후&#50 2006-10-17 3928
1880 S/W rar file iig yaj zadaldag um be zaluusaa tuslaarai huhtenger 2010-02-08 3914
1879 H/W ****ИНТЕРНЕТ ҮНЭГҮЙ СУУРИЛУУЛЖ ӨГНӨ***HYAMD COM ZARJ BNAA>>> MGL гишүүн** 2008-08-18 3899
1878 S/W Хэрхэн IP хаягаа олох вэ? Levi`s 2008-10-15 3895
배너신청
자생병원

배너신청