"ӨРГҮЙ БОЛ БАЯН ӨВЧИНГҮЙ БОЛ ЖАРГАЛ..."
Бичлэгийн тоо 16,082
Дугаар
Гарчиг
Нэр
Зарлал Ханиад эдгээх энгийн аргууд
Маралгоо
169344   2010-11-16
Зарлал Гадаад ажилчдад эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх эмнэлэг 2
eenee12
162332   2010-06-28
Зарлал Гадаадын иргэн эрүүл мэндийн даатгалд хэрхэн даатгуулах вэ?
ӨДРИЙН МЭНД
171623   2010-05-13
Зарлал ГИШҮҮДИЙН АНХААРАЛД!!!
eenee12
165864   2010-03-18
Зарлал ГЛОБАЛ ШҮДНИЙ ЭМНЭЛЭГ ТА БҮХЭНД ҮЙЛЧИЛНЭ 68 4 file
ADVertisement
407383   2009-07-16
16047 Áè òàíû ìýäðýëèéí ñèñòåì áàéíà 6
anuka
17966   2006-09-04
Ýäүãýýã õүðòýë òàíä өөðèéãөө òàíèëöóóëñàí áүõ ýðõòíүүäèéí äîòðîîñ õàìãèéí ãàéõàìøèãòàé íü áөãөөä õîîðîíä íü õàðèëöàà õîëáîî áèé áîëãîí íýãòãýäýã ýðõòýí áèëýý áè. Ìýäðýëè...  
16046 Áè òàíû àðüñ áàéíà 5
anuka
12495   2006-09-04
Õүí óõààíòàé, ìýäïýãòýé, áàÿí áàéõ àëáàãүé, õàðèí øóäàðãà áàéõ ¸ñòîé. Ñàìóýë Ñìàéëñ Íàéç ìèíü ÷èíèé áèåèéí äîòîðõ ýðõòíүүä ÷àìä õýäýí æèëèéí òóðø өөðñäèéãөө òàéëáàðëàëàà. Òàíä ýíý õýäýí æèëèéí...  
16045 Áè òàíû àðàã ÿñ áàéíà 4
anuka
12427   2006-09-04
Àìüäðàëä õàéðòàé þó? Õàéðòàé áîë öàãèéã äýìèé áүү үð. Ó÷èð íü àìüäðàë öàã õóãàöààíààñ òîãòäîã. Áåíæàìèí Ôðàíêëèí Õүíäýò àíä ìèíü өíөөäðèéã õүðòýë áèä òàíû áèå ìàõáîäèéí äîòîð ÿâóóëäàã ө&#...  
16044 Áè òàíû íîéð áóë÷èðõàé áàéíà 3
anuka
10365   2006-09-04
Àíä ìèíü өíөөäөð íàäòàé òàíèëöñàíààð ÷è öýýæíèé áîëîîä õýâëèéí õөíäèéí áүõ ýðõòíүүäèéã ìýääýã áîëëîî ãýõýä áîëíî. Ìèíèé õóâüä áóñàä ýðõòíүүäèéí àäèë íүäýíä òóñàõóéö òîì áèø, á...  
16043 Áè òàíû áóë÷èí áàéíà 2
anuka
10015   2006-09-04
Õөëãүé õүí õàðàõ õүðòëýý, áè ãóòàëãүéäýý ãóòàðäàã áàéëàà." Áàëüçàê Õүíäýò íàéç ìèíü òàíòàé õàìò ãàçàð ñàéãүé çóãààëàí, õүññýíýý õèéõ áîëîìæèéã îëãîäãèéí õóâüä өíөөäөð áè...  
16042 Áè òàíû óóøãè áàéíà 2
anuka
10251   2006-09-04
Þóíû өìíө òà àðàãøàà íàëàí íóðóóãàà òýíèéëãý, áè ÷ óóæèì “àìüñãàëæ” àõèóõàí àãààðààð áèåý äүүðãýå. Ìèíèé áèå õýð èõ àãààð àâáàë òàíû áèå òөäèé ÷èíýý õóðäàí àæèëëàõ ó÷ðààñ õýëýõ үãèéã ìèíü ÷ ñàéí îéëãîíî ãý...  
16041 Áè òàíû áөөð áàéíà 2
anuka
9797   2006-09-04
Òà ñàéí áàéíà óó? Òàíòàé өìíө íü ìèíèé íàéç íàð áîëîõ ÷èõ, ýëýã, çүðõ, ãýäýñ ÿðèëöñàí áàéõ. Òýä òàíû ýðүүë ýíõ, ñàéí ñàéõàí àìüäðàëä ÷èíü òóñ áîëîõ, õýðýãòýé îëîí çөâëөãөө өãñ}...  
16040 Áè òàíû ýëýã áàéíà 1
anuka
9337   2006-09-04
Áè òàíû àìèí ÷óõàë ýðõòíүүäèéí íýã. Áè õîäîîä, çүðõ øèã äóó ÷èìýý, òàðõè øèã öàõèëãààí äîëãèîí ãàðãàäàããүé áîëîõîîð òà íàìàéã áàéãàà ýñýõèéã íýã èõ àíçààðäàããүé. Áè õè÷íýýí äóóãүé áàéäàã ÷ áүõ áèå ì...  
16039 Áè òàíû çүðõ áàéíà 1
anuka
8436   2006-09-04
Òàíûã ìýíäëýõýýñ îëîí ñàðûí өìíө íýã ÷ õîðîì çîãñîëòãүé, öýýæèí äîòîð ÷èíü ÒҮÃ-ÒҮà öîõèëæ ýõýëñýí áÿöõàí ýðõòýíèéã òà ñîíñîæ áàéâ óó? Ýíý áîë òàíû õөäөëãүүð ”çүðõ” õýìýýõ ýðõòýí áèë...  
16038 Áè òàíû ãýäýñ áàéíà 1
anuka
10321   2006-09-04
Өíãөðñөí äóãààðò çүðõ өөðèéãөө òàíèëöóóëñàí íü çөâõөí òàíû ñàéí ñàéõíû òөëөө ãýäãèéã îéëãîñîí áèçäýý. Áè ÷ áàñ өөðèéíõөө òàëààð ÷àìä îéëãîë...  
16037 Áè ÷èíèé õýâëèé áàéíà 1
anuka
9424   2006-09-04
×è íàäàä “ßäàæ áàéõàä ÷è õààíààñ ãàðààä èðýâ”, “Өөðèéíõөө òóõàé ÿðèõ íàäààñ өөð õүí îëäñîíãүé þó?” ãýæ óóðëàõ áàéõ. “Óðò ãóóðñàí õîîëîéíîîñ өөð þó þì áý ÷è” ãýæ õýëýõýýñ ÷èíü ө...  
16036 Áè òàíû íүä áàéíà
anuka
12166   2006-09-04
Ýðõýì óíøèã÷èä àà! Çөâõөí àìüòàíä ë áàéäàã óðãàìàëä áàéäàããүé, áүõ үéë àæèëëàãààã óäèðäàí çîõèöóóëæ áàéäàã òөâ íü òîëãîé ãýæ íýðëýãäýõ ãàéõàìøèãò ýðõòýí þì. Õàðàõ, ñîíñîõ, õүðýëöýõ, àìòëàõ, үíý...  
16035 Õүүõýääýý ýì өãөõäөө ãàðãàäàã 10 àëäàà
anuka
8608   2006-09-04
"Èðýýäүé õү÷ãүéí õóâüä õүð÷ ÷àäàøãүé îðãèë, àéìõàéí õóâüä íóóöëàã, õàðèí çîðèãòîéí õóâüä áîëîìæ áàéäàã." Âèêòîð Ãþãî Õүүõýä ìàø àìàðõàí өâääөã. Õàëóóð÷, õàíèàëãàí, ÿäàð÷ ñóëüäàæ, õîîëîíäî...  
16034 Öàãààí õîîëòîí
anuka
18902   2006-09-04
Àìüäðàëä õàéðòàé áîë öàãàà äýìèé үðýõ õýðýããүé. Ó÷èð íü àìüäðàë өөðөө öàã õóãàöàà þì." Áåíæàìèí Ôðàíêëèí Ëåîíàðäî äà Âèí÷è, ×àðëüç Äàðâèí, Áåíæàìèí Ôðàíêëèí, Ëåâ Òîëñòîé, Æîðæ Áåðíàðä Øîó, Ìàõàòìà Ãàíäè, È...  
16033 Àìàà àð÷ëàõ íü
anuka
10708   2006-09-04
Öàã õóãàöààíû үíý öýíèéã õèéõ àæèëòàé õүí ìýääýã." Àðàá àðäûí öýöýí үã Àì áîë õүí өâ÷ëөõ øàëòãààíû íýãýí ýõ үүñâýð ìөí. Ýðүүë áàéõûí òóëä àìíû õөíäèé, øүäíèé ýð...  
16032 ÄÎÕ õүí òөðөëõòөíä çàíàëõèéëæ áàéíà!
anuka
13371   2006-09-04
Íýð íü үë ìýäýãäýõ íýãýí âèðóñ àíõ Àôðèêèéí ÿäóó îðíóóäààñ ýõëýí òàðõæýý. Àôðèê òèâèéã ýçëýí, àñàð óäàëãүé 1980 îíû 12 –ð ñàðä àíõ öàãààí àðüñòàí àìåðèê çàëóóãààñ èëýð÷ ýì÷ íàðûí ãàéõøðàëûã òөðүүëæ 1981 îíû 7 –ð...  
16031 Ñүү
anuka
9480   2006-09-04
Áàãø õүíèéã ëààòàé çүéðëýëòýé. Áóñäûã ãýðýëòүүëýõèéí òөëөө өөðèéãөө çîðèóëäàã. Ôðàí÷åñêî Ðóôôèíè Òөðүүëñýí үð, çóëçàãàà òýæýýõèéí òóëä ýìýã÷èí, õө...  
16030 Õýð èõ óñ óóõ õýðýãòýé âý? 1
anuka
13187   2006-09-04
Ýðò үåä ãүí óõààíòíóóä áүõ çүéëñ ãàë, óñ, àãààð, øîðîî ãýñýí 4 àíãèä õóâààãääàã ãýæ үçäýã áàéæýý. Өíөө үåä ýíý 4 -өөñ өөð îëîí ýëåìåíò îëäñîí ÷ åðөíõèéä}...  
16029 Òàìõè - Õîðò õàâäàð 1
anuka
16301   2006-09-04
Õîðò õàâäàð ãýñýí үãèéã ñîíññîí õýíèé ÷ äîòîð àþóëûí õàðàíãà äýëäýõ øèã áîëäîã. Äýëõèé äýýð æèë áүð ñàÿ ñàÿ õүìүүñ õîðò õàâäðûí óðøãààð àìüäðàëûã îðõèäîã ÷ àíàãààõ óõààíû ñàëáàðò ãàðñàí òîëãîé ýðãýì îëîí íýýëò á...  
16028 Áè òàíû äàðõëàëûí ñèñòåì áàéíà 1
anuka
9910   2006-09-04
Áàãà õөðөíãөòýé õүí áóñ õàðèí äýíäүү èõèéã õүñäýã õүí ÿäóó áàéäàã. Lucius Anneus Seneca Õàéðò ýçýí ìèíü! Áè өөðèéãөө òàéëáàðëàõûí өìíө íýã çүéëèéã îðøè...  
16027 ta buhend tuslay
oydo
8184   2006-09-04
Viz khamaarakhgui 3jil dotorkh uildveriin osol gemtliin nukhun olgovriig avj ugnuTa uildveriin osold orj bertsen bol viztei esekh n khamaagui nukhun olgovor zaaval avakh yostoi utas 010 8683 6499  
16026 hu
soyol
7673   2006-09-04
hu  
16025 batga sevh 1
star
13688   2006-09-05
So-d ireed 2 jil bolson ba nuur tsarai bur muuhai bolood ulaan hunduur uvchtei batga duuren sevhtei bolchihloo. so hool bainga iddeg ch haluun nogootoi hool baga zereg iddeg kimchi barag iddeggui mortloo iim yum garaad baih yum. Gehdee setge...  
16024 nadad tyslaach 3
tankhil
9235   2006-09-05
minii hyryy ymyy byy med,,, ahar syylnii orchim bainga obdoh ymaa nyryynii ar goloo dagaj dooshoo bogs orchimd ymyy daa udaan obdoj bnaa, yu gedegee mdehgyi bna, emch hyn baibal helj ogooch,,  
16023 margaash arbait bna uu 1
bagi
7667   2006-09-05
margaash buudal, shida bolon busad arbait bval msg yavuulj ogno uu. 010-2891-1720  
16022 helj ogch tuslaach
baska
7605   2006-09-08
sain baitsaaguunuu mongolchuudaa ? eleg negt ahan duuseesee guih bas huseh negen zuil bnaa . bidnii negen mongol busgui maani ovchinii ulmaas bid bugdiig orhin odloo < onoodor > .emlegiin tolbor bolon busad zuil deer tusalj demjih buynii gaz...  
16021 [re] Hulmas buyu suganii evgui uner 100% daragch tos baina. 1
selenge
15721   2006-09-08
>Bi 14 jil hulmastai yavsan bogood Ireland-d nohort garsan egch maani ene tosiig nadad ogson bogood 1 sariin dotor 100% alga bolson ba metro,olon huntei gazar,ajil zereg gazaruudad sugaa tas havchij neg l daramttai yavdag ue ongorch jinkhen...  
16020 [re] Hulmas buyu suganii evgui uner 100% daragch tos baina. 1
selenge
10004   2006-09-10
>Bi 14 jil hulmastai yavsan bogood Ireland-d nohort garsan egch maani ene tosiig nadad ogson bogood 1 sariin dotor 100% alga bolson ba metro,olon huntei gazar,ajil zereg gazaruudad sugaa tas havchij neg l daramttai yavdag ue ongorch jinkhen...  
16019 Hodood ovdohod yu sain ve? 1 secret
보기
768   2006-09-08
This is a secret article.  
16018 의정부 Hylan zoogiin gazart togooch abna.031-848-2172
naran
7921   2006-09-08
irj yylzana yy!  
16017 Jiremsen bolokhod 1
muugii
8828   2006-09-08
Gedes duurch utgun gadagshlakhgui nuruu gedes khaviar uvdukh uu khelj ugch tuslaach  
16016 aric tsairax obchin 1
batgerel
7978   2006-09-08
ene ubchind vu cain tuxai bichij vldeegeech. bac so goor orchuulj ugnu vv.  
16015 hi all medlegee huwaaltsan uu?? 2
startac
7687   2006-09-08
nuuren deeer tsagaan batga garaad b.ha yum yaawal zgr bolhiig heleed uguuch bi ug ni tamhi tatdaggui l dee  
16014 ÝÍÝ ÍÎÌÛà ÓÍØÈÕ ÁÈ×ÈÕ ÍÜ ÍÝÍ ÈÕ ÒÓÑÒÀÉ 1
Taxap_ODJ
12394   2006-09-08
Èðýýäүéí èõèéã үçүүëãýñýí "Òîäîðõîé çóë" õýìýýõ èõ                                                 õөëãөí ñóäàð îðøâîé              Ãóðâàí ýðäýíý äîð ìөðãөìîé. ßëæ òөãñ íөõöөã...  
16013 Choniin hurvus gedeg uvchniig yaj edgeeh ve? 2
Mandy
12558   2006-09-08
Humuusee Choniin hurvus gedeg uvchniig yaj edgeeh ve? Yagaad er ni ene uvchiig tusdag um boloo? Medeh hun baival helj ugch tuslaarai.... Bayarllaa  
배너신청
배너신청
자생병원

배너신청