SUDDEN ATTACK \Admin : MONEY CLAN
Бичлэгийн тоо 2,012Yahoo  Ã£Ã½Ã¤Ã½Ã£ íü "Yet Another Hierarchichal Officios Oracle" áóþó "Îð÷èí veèéí äýâøèëòýò àëáàí õýðãèéí çeâëeã÷ "ãýñýí vãèéí òîâ÷ëîë þì.Yahoo-ã àíõ 1990-ýýä îíû ýõýýð Ñòàíôîðäûí èõ ñóðãóóëüä ñóð÷ áàéñàí ( õîæèì íü òýíäýý äîêòîðûí çýðýã õàìãààëñàí) îþóòíóóä áîëîõ David Filo,Jerry Yang íàð çîõèîæýý.1994 îíû 2-ð ñàðä òýä çeâõeí ñóðãóóëèéõàà õvðýýíä õýðýãëýãääýã îëîí õóóäàñ ávõèé âýá õèéæ ãàðààãàà ýõýëæýý.Òýä ñîíèðõîëûõîî äàãóó ñàéòóóä öóãëóóëäàã áàéñàí áà áîëîâñðóóëñàí õóóäñóóä íü õýò îëîí áîëæ íýýõýä óäààí áîëæýý.Õóóäàñíóóäûí çýðýãëýë ävvð÷ ýõëýõýä òýä òóñëàõ áóþó äýä çýðýãëýëèéí õóóäàñíóóäûã çîõèîæýý.Èíãýæ ë Yahoo vvññýí òvvõòýé.Yahoo íü àíõ ''Æeððèãèéí  Ã¤Ã½Ã«ÃµÃ¨Ã©Ã­ âýáèéí õeòe÷'' ãýñýí íýðòýé áàéñàí áà õîæèì íü"Yahoo"áîëãîí eeð÷èëæýý.Yahoo íü Jerry Yang-í îþóòíû àæèë áà David Filo-í êîìüïþòeðò õàäãàëàãàäàæ áàéæýý.Òýä eeðñäèéí ïðîãðàììûã Àêeáîíî,Êîìèøèêè ãýñýí àëäàðò 2 ñóìî áeõèéí íýðýýð õóâààí õàäãàëæ áàéæýý.Jerry,David íàð óäàëãvé èëvv îëîí õýðýãëýý ávõèé îëîí íèéòèéã õàìðàõ òèéì âýá ñàéò áèé áîëãîõûã õvññýí õvìvvñòýé òààðàëäàâ.Ávð ýðòíýýñ îëîí çóóí õvìvvñ çeâõeí Ñòàíôîðäûí õvðýýíä ÷ áóñ ávð ãàäíààñ òýäíèé õóóäàñðóó îðäîã áàéæýý.Ýíý veýýñ ýõëýí "Yahoo" íeëee ávõèé õvìvvñèéí àíõààðëûã òàòàæ ýõýëæýý.1994 îíû ñvvë÷ ãýõýä Yahoo ñàÿ äàõü õýðýãëýã÷òýé áîëñíîî òýìäýãëýâ.Yahoo-ã õýðýãëýã÷èä àñàð õóðäàöòàéãààð eñeæ Jerry,David íàð eeðñäèéõ íü ãàðò ìàø èõ áîëîìæ áóéã àíçààð÷ 1995-îíû 3-ð ñàðä Apple Computer,Atari,Onacle,Cisco Systems çýðýã òîì êîìïàíèóäûí õeðeíãe îðóóëàëòûã íýãòãýæ îéðîëöîîãîîð 2 ñàÿ àì. äîëëàðûí õeðeíãe îðóóëàëòàéãààð òýä Yahoo-ã ñàíõvvævvëýõýýð áîëæýý.Jerry, David íàð òýäíèé øèíý êîìïàíè õóðäàí eðãeæèõ áîëîìæòîé ãýæ vçýí õóó÷èí Motorola-ä õv÷èí çvòãýæ áàéñàí Ñòàíôîðäûí èõ ñóðãóóëèéí ýëeêòðîí øèíæëýõ óõààíû õýëòñèéí äàðãà àñàí Òèì Êvvêëèéã ãvéöýòãýõ àëáàíû äàðãààð, Novells Wond Perfect õýðýãëýã÷èéí õàðèóöàõ õýëòñèéã víäýñëýã÷ Æeôôðeé Ìàøëeòèéã õýðýãævvëýã÷ àëáàíû äàðãààð àâ÷ àæèëëóóëëàà.Òýä àìæèëòòàé àæèëëàæ ÷àäñàíààð 1995-îíû ñvvë÷ýýð Soft áàíêíû õeðeíãe îðóóëàã÷äààñ 2-äàõü òîì ñàíõvvæèëòèéã àâ÷ ÷àäæýý.Yahoo àñàð àìæèëòòàé àæèëëàæ 1996-îíû 4-ð ñàð ãýõýä 49 àëáàí õààã÷òàé áîëñîí áàéëàà.Yahoo íü eíeeäeð õvìvvñèéí õàðèëöàà,ìýäýýëýë òvðãýí îëæ àâàõ,õóäàëäàà,õýâëýë ìýäýýëëèéí äýëõèéí èíòeðíeò õàðèëöààíû õàìãèéí íýð õvíä ávõèé ñvëæýý áîëæ ÷àäñàí þì.


Холбоотой бичлэг :
http://www.mglclub.com/360004/c93/trackback

profile

BaaGii_Pc_Serv

2010.01.28 16:01:16
*.125.184.66

Юу бичсэнийг чинь ойсонгүй. Юникод ашигла

muka-muka

2010.12.21 09:16:38
*.117.6.179

profile

Computer_A/S

2011.01.04 20:04:45
*.130.188.89

Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан (2011.01.07 хүртэл) компьютерыг маш хямд үнээр(20.000Вон) чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.
- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :
Утас: 010-4967-9550, (010-6615-0551)
ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah
Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!
online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас  262 (цэнхэр), 2233 (ногоон)2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан баруун тийш эргээд 800м яван GM Daewoo-той байшин.


Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

profile

Computer_A/S

2011.01.07 16:00:04
*.130.188.89

Компьютерын цогц үйлчилгээ: 20.000вон(Формат хийж програмууд суулгана) Бид таны компьютерыг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай, найдвартай сайн засна.

Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан (2011.01.07 хүртэл) компьютерыг маш хямд үнээр(20.000Вон) чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.
- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :
Утас: 010-4967-9550, (010-6615-0551)
ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah
Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!
online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас  262 (цэнхэр), 2233 (ногоон)2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан баруун тийш эргээд 800м яван GM Daewoo-той байшин.


Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

profile

Computer A/S

2011.02.07 14:00:49
*.130.188.89

Бид таны компьютерыг чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.

- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :

Утас:010-4967-9550, 010-6615-0551,(070-7951-0551)

ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah

Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!

online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 1-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас  262 (цэнхэр), 2233 (ногоон)2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 3-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан баруун тийш эргээд 800м яван GM Daewoo-той байшин.


Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!


profile

Computer A/S

2011.02.16 17:22:29
*.130.188.89

Бид таны компьютерыг чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.

- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :

Утас: 010-4967-9550, 010-6615-0551, (070-7951-0551)

ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah

Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!

online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)

2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.

5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан IBK банк талруугаа зам хөндлөн гараад баруун гар тийш эргэн 800м орчим явахад 2 дахь 4 замын уулзвар дээр очин Daewoo Apartment харагдах түүнээсээ зүүн гар тийш харвал "한진 택배" - "Hanjin" (Post Office) шуудангийн газрын замын эсрэг талд GM Daewoo-той байшин.


Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

profile

BaaGii_Pc_Serv

2011.02.21 22:29:38
*.130.188.89

Бид таны компьютерыг чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.

- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд
- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.
 Холбоо барих :

Утас: 010-4967-9550, 010-6615-0551, (070-7951-0551)

ВэБлог: http://pclavlah.blogspot.com/ Твиттер:  http://twitter.com/pclavlah

Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!

online?u=computer_as976&m=g&t=9
Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!
Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul
Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот
Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:
1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.
1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан GM Daewoo-той байшин.
2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)

2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.

5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан IBK банк талруугаа зам хөндлөн гараад баруун гар тийш эргэн 800м орчим явахад 2 дахь 4 замын уулзвар дээр очин Daewoo Apartment харагдах түүнээсээ зүүн гар тийш харвал "한진 택배" - "Hanjin" (Post Office) шуудангийн газрын замын эсрэг талд GM Daewoo-той байшин.

Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

INTERNET-KOREA

2011.04.07 21:49:09
*.144.45.61

profile

PC Lavlah

2011.06.24 13:23:34
*.130.188.89

Компьютерын цогц үйлчилгээ: (Формат хийж програмууд суулгана) Бид таны компьютерыг мэргэжлийн өндөр түвшинд чанартай, найдвартай сайн засна.


Бид таны компьютерыг чанартай, найдвартай бүхий л програмын цогц үйлчилгээ үзүүлэн засварлаж байна. Мөн манайх шинэ оффисын байрандаа байнгын засвар үйлчилгээ хийж, компьютерын эд анги, сэлбэг хэрэгсэл борлуулж байна.
Асууж лавлах зүйл байвал http://pclavlah.blogspot.com/ хандана уу!
     Хийх үйлчилгээнүүд:
     Компьютерын талаархи зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерын сэлбэг хэрэгсэл нийлүүлнэ.
     Компьютерын түгжээ тайлж, нууц үг арилгана.
     Вирус арилгаж, хатуу дискнээс арчигдсан мэдээлэл сэргээнэ.
     Компьютер авахад тань тусалж сонголт хийж, зөвлөгөө өгнө.
     Компьютерыг алсаас удирдан програмын эвдрэл гэмтлийг засна.
     Үйлдлийн системүүд болон Хэрэглээний програмууд:
             - Windows Server (2003, 2008), Windows XP, Windows MCEWindows Vista 32/64bit, Windows7 32/64Bit, Linux,                     MacOS, ChromiumOS гэх мэт үйлдлийн системүүдийг англи, солонгос аль ч хэл дээр суулгана.

- Зураг, Дуу, Видео, Бичиг баримт боловсруулах хэрэглээний програмууд

- Сүүлийн үеийн дуу, тоглоом, кино, клипүүдийн захиалга авах ба суулгаж өгнө.

 Холбоо барих :

Утас: 010-4967-9550, 010-6615-0551, (070-7951-0551)

Э-Мэйл: Мессенжер хаягтаа шууд нэмэхийг хүсвэл доорхи зурган дээр дарна уу!


online?u=pc_lavlah&m=g&t=9

Эсвэл pc_lavlah@yahoo.com -г Yahoo, pc.lavlah@gmail.com -г GMail хаягтаа нэмнэ үү!

Манай хаяг: 서울 동대문구 답십리1동 474-1(주)한성실업 빌딩, 5층, 310호 

310number, 5floor, 474-1, Dapsimni 1-dong, Dongdaemun-gu, Seoul

Сөүл хот, Тундэмүн дүүрэг, Дапшимни хороо 474-1, 5 давхар, 310 тоот

Хэрхэн очих: Та метрогоор ирэх бол:

1-р шугам 제기동(Jegidong-125) ёг(10мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)2221(ногоон) гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업앞(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.

1-р шугам 청량리(Cheongryanri-124) ёг(15мин) 6-р гарцаар гараад чигээрээ 45м яван зүүн гар тийш эргээд 900м орчим алхан Chevrolet-той байшин.

2-р шугам 신답(Sindap-211-2) ёг(8мин) 3-р гарцаар гараад чигээрээ яван автобусны буудлаас 262(цэнхэр),2233(ногоон)

2221 (ногоон гэсэн автобуснуудын аль нэгэнд суугаад 한성 실업(Hanseong Sireop) дээр буугаарай.

5-р шугам 답십리(Dapsimni-542)(10мин) ёг 1-р гарцаар гараад чигээрээ 300м алхан IBK банк талруугаа зам хөндлөн гараад баруун гар тийш эргэн 800м орчим явахад 2 дахь 4 замын уулзвар дээр очин Daewoo Apartment харагдах ба түүнээсээ зүүн гар тийш харвал "한진 택배" - "Hanjin" (Post Office) шуудангийн газрын замын эсрэг талд байрлах "Chevrolet" машинтай байшин.

Манай хаягийг эндээс дэлгэрэнгүй харна уу!

http://goo.gl/fPWhq

List of Articles
Дугаар Гарчиг Нэр Datesort Уншсан
32 ÄÝËÝÒÝÝ ÒÓÑËÀÀ× [5] tulgaa 2006-10-01 1979
31 anycalliin utsand ay duu bolon zuragiig yaj tatah be [11] battuvshin 2006-10-01 6414
30 XP ooroo suulgah [4] MeDuZ 2006-10-01 4149
29 Delete-s asyyh ni [3] uuree 2006-09-30 2153
28 Korean language Study on the Internet [5] uuree 2006-09-30 2294
27 Anti-cheat paragpaamiig haanaas tatah ve helj uguj [13] munkhgal 2006-09-29 3106
26 win mui-pro-g haanaas yaj oloh we [3] dumaanaa 2006-09-29 2701
25 MD disc asuuh ni [6] batsaikhan 2006-09-25 2975
24 help [3] 12346 2006-09-24 1611
23 한국 재팅 하고 싶은데 어댛게요? [4] zaluu 2006-09-24 2112
22 Õèéìîðü áà Öîëìîíä ãóéõ þì áíà [8] baatarhvv 2006-09-20 5606
21 anti-spyware crackiin xamt olood ogooch zaluusaa [5] eegii 2006-09-20 2453
20 computer-iin baruun dood buland tsagnii hajuud bgaa [6] doloo 2006-09-20 3363
19 LG-SB120 kartnii utsand duu bolon mp3-t duu tataj boloh uu?????? [8] aagii 2006-09-20 4011
18 tus bolno uu [4] baya 2006-09-20 2808
17 helj uguuch [6] gerel 2006-09-20 2837
16 asuuh uym b.naa [5] baya 2006-09-19 3883
15 eukamm@yahoo.com xayagaar yabuulj tuslaach [3] sarnai 2006-09-19 3860
14 PC camer... [10] aagii 2006-09-05 6525
13 DVD-RW [3] lhagva 2006-09-04 4412
12 asuuh yum bna. [8] altangerel 2006-09-03 4592
11 DirectX HELP... [7] lhagva 2006-09-03 53854
10 asuuh zvil bn!! PLEASE [3] ZAYAMAA 2006-09-02 5433
9 license key olj ogooch [3] batynaa 2006-09-02 6000
8 DVD bichix [5] lhagva 2006-09-02 5062
7 yaj sain sound master boloh we tuslach [2] daaka 2006-08-31 6970
6 utsand nomer... [1] dunhil 2006-08-30 6124
5 Hiimori Delet-s asuukh [8] Xac 2006-08-30 6820
4 hi tuslaach [11] ewig 2005-08-03 6921
3 hereggui pro-g ustgah zovolgoo...(H!EdIt gishuunees) [10] oyun 2005-08-02 8794
» Yahoo vvccýí òvvõýýñ ñîíèðõóóëàõ íü [14] POWER 2005-08-02 4396
1 Tokyo-Seoul [17] Jagaa 2005-08-01 7627
배너신청
자생병원

배너신청